Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΤα αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου της ΡΑΕ

Τα αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου της ΡΑΕ

96raeΔόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Όπως προκύπτει, στο κτίριο της Αρχής επετεύχθη εξοικονόμηση κατά 48,58% στην κατανάλωση φυσικού αερίου και 21,07% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα, τον Δεκέμβριο του 2012, η Ολομέλεια της ΡΑΕ αποφάσισε την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) κατά EN ISO 50001:2011 στο κτίριο της Αρχής (Πειραιώς 132), σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, συμμετέχοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της ΡΑΕ πιστοποιήθηκε κατά EN ISO 50001:2011 το Φεβρουάριο του 2014 από την TUV Austria Hellas, με τη συμμετοχή του ΕΣΥΔ. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη επιτήρησή του κατά EN ISO 50001:2011 από την TUV Austria Hellas.

Η Αρχή, έχοντας ως σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ΣΕΔ του κτιρίου της, έχει εφαρμόσει ήδη από το 2014 τη Μεθοδολογία του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων (International Performance Measurement Verification Protocol – EVO 10000 – 1:2012), το οποίο εισάγει τις βέλτιστες μεθοδολογίες μοντελοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, προκειμένου να προκύπτουν αξιόπιστα και επιστημονικώς έγκυρα αποτελέσματα εξοικονομήσεων. Το IPMVP απαιτεί οι αναφορές να αποτυπώνουν τις εξοικονομήσεις σε ενεργειακές και νομισματικές μονάδες. Οι τελευταίες, προκύπτουν με βάση τις τιμές που ίσχυαν για κάθε ενεργειακή παράμετρο κάθε περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν οι εξοικονομήσεις ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες των τιμολογίων των προμηθευτών ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι λεγόμενες «ανηγμένες τιμές ενέργειας» δεν έχουν εφαρμογή, καθώς ρητά αποκλείονται από το IPMVP.

Αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου της ΡΑΕ

Με βάση την τελευταία Ενεργειακή Ανασκόπηση στο κτίριο της Αρχής, οι πραγματικές εξοικονομήσεις τη 3η ετήσια περίοδο απόδοσης (10/2014-9/2015), αποτυπωμένες σε ενεργειακές και νομισματικές μονάδες κατά IPMVP, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (10/2011-9/2012), διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

(i) Ενεργειακή εξοικονόμηση

Φυσικό Αέριο

Οι ενεργειακές εξοικονομήσεις για το Φυσικό Αέριο είναι της τάξης των 203.842,3 kWhth. Κατά τη 3η περίοδο απόδοσης καταγράφηκε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς κατά 48,58% στην κατανάλωση ΦΑ.

Ηλεκτρισμός

Κατά την 3η περίοδο απόδοσης οι εξοικονομήσεις ενέργειας για την ζώνη υψηλής χρέωσης υπολογίστηκαν σε 124.689,50 kWhel ενώ καταγράφηκε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την κανονικοποιημένη περίοδο βάσης κατά 21,07%.

Οι εξοικονομήσεις ενέργειας για την ζώνη χαμηλής χρέωσης υπολογίστηκαν σε 85.149,2 kWhel. Συνεπώς κατά την 3η περίοδο απόδοσης καταγράφηκε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την κανονικοποιημένη περίοδο βάσης κατά 21,9%.

Η ετήσια ισοδύναμη πραγματική μείωση της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης υπολογίστηκε σε 915,2 kWsum.el(eq)[1]. Κατά την 3η περίοδο απόδοσης στην ΚΜΖ (Ενδιάμεση ζώνη) καταγράφηκε αθροιστικά εξοικονόμηση σε διακριτές μονάδες ισχύος κατά 42,6% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.

Η ετήσια ισοδύναμη πραγματική μείωση στην Μέγιστη Ζήτηση Αιχμής υπολογίστηκε σε 669,1 kWsum.el(eq). Συνεπώς κατά την 3η περίοδο απόδοσης καταγράφηκε αθροιστικά εξοικονόμηση σε διακριτές μονάδες ισχύος, κατά 32.68% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.

Συνεπώς, το σύνολο των εξοικονομήσεων καταναλώσεων ενέργειας του κτιρίου της ΡΑΕ έφτασε τις 420.854,19 kWhel+th, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την κανονικοποιημένη περίοδο αναφοράς κατά 29,93%.

ii) Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους (€)

Η συνολική εξοικονόμηση του Φυσικού Αερίου σε νομισματικές μονάδες κατά τη 3η περίοδο απόδοσης υπολογίστηκε σύμφωνα με τις ανά περίοδο τιμές του προμηθευτή[2] σε 15.016,81 €.

Η συνολική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε νομισματικές μονάδες κατά την 3η περίοδο απόδοσης υπολογίστηκε σύμφωνα με τις ανά περίοδο τιμές του προμηθευτή[3] σε 34.421,34 €.

Συνεπώς το σύνολο των εξοικονομήσεων σε νομισματικές μονάδες για το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας έφτασε για την εξεταζόμενη (3η) περίοδο απόδοσης τα 49.438,15 €. Καθώς το συνολικό ενεργειακό κόστος του κτιρίου της ΡΑΕ ανήλθε για την ίδια περίοδο απόδοσης στα 129.657,15 €, οι εξοικονομήσεις έφτασαν το 38,13%.

Η ΡΑΕ με την 676/2014 Απόφασή της, όρισε ως στόχο τη μείωση της Ειδικής Ετήσιας Κατανάλωσης Πρωτογενούς Ενέργειας κάτω από το επίπεδο των 250 kWhel+th/m2 μέχρι το 2020. Το σύνολο της πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου την 3η περίοδο απόδοσης ήταν 2.458.250,77 kWhel+th pr.

Η ειδική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας διαμορφώθηκε την ίδια περίοδο απόδοσης σε 373,88 kWhel+th/m2[4] σημειώνοντας μείωση κατά 24,57% σε σχέση με την περίοδο βάσης.

[1] kWsum.el(eq): είναι τα ετήσια ισοδύναμα kWel που έχουν αθροιστικά μειωθεί από το ετήσιο προφίλ ζήτησης ισχύος (όπως αυτό καταγράφεται από τον ΔΕΔΔΗΕ με την διακριτή μονάδα ισχύος kWel ανά μήνα) αναφοράς.
[2] Προκειμένου να υπολογιστεί η εξοικονόμηση στις τιμές του προμηθευτή, στην τιμή €/kWhth προστέθηκαν και οι φόροι που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας ενώ αφαιρέθηκε η χρέωση ισχύος η οποία είναι πάγια.
[3] Αφορά τελικές τιμές καθώς περιλαμβάνεται όλο το ενεργειακό κόστος του τιμολογίου πλέον των φόρων.
[4] H τιμή προκύπτει από το λόγο συνολικής πρωτογενούς ενέργειας προς την επιφάνεια αναφοράς του κτιρίου (6575 m2).

 

Λεπτομερές κείμενο ενεργειακής ανασκόπησης

 

Πηγή: energypresss.gr

RELATED ARTICLES