Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΤα "μπλοκάκια" στο έλεος των ασφαλιστικών "χαρατσιών"

Τα “μπλοκάκια” στο έλεος των ασφαλιστικών “χαρατσιών”

21blokaki1Με εισφορές 13,3% συν 13,6% -συνολικά δηλαδή 26,9%- θα επιβαρυνθούν από ασφαλιστική άποψη τα εισοδήματα που προκύπτουν από την απασχόληση με δελτίο παροχής υπηρεσιών (“μπλοκάκι“).

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, ένας εργαζόμενος με “μπλοκάκι”, από την 1η Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να καταβάλλει:

-ποσοστό 6,7% επί του εισοδήματος που αποκτά από την παροχή μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας προς έναν εργοδότη για τον κλάδο της κύριας σύνταξης,

-ποσοστό 6,9% επί του εισοδήματός του για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Συνολικά, δηλαδή, ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει από του χρόνου να καταβάλλει 13,6% του εισοδήματος που κερδίζει για τους κλάδους σύνταξης–υγείας.

Από την πλευρά του, ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με “μπλοκάκι” πρέπει να καταβάλλει ποσοστό 13,3% επί της αμοιβής που δίδει στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Έτσι, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με 1.000 ευρώ από μια επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να καταβάλλει εφεξής 67 ευρώ/μήνα για τον κλάδο κύριας σύνταξής του και επιπλέον 79 ευρώ/μήνα για τον κλάδο υγείας του. Ο εργοδότης του θα πρέπει να καταβάλλει 13 ευρώ/μήνα.

Παράλληλα, ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει πως ακόμα και αν ο εργαζόμενος με “μπλοκάκι” είναι ήδη ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο ταμείο (ή τομέα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος θα συσταθεί από την 1/1/2017) ως μισθωτός και καταβάλλει -μαζί με τον εργοδότη του- τις εισφορές του, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει και για τη 2η (3η και ούτω καθεξής) πηγή εισοδήματός του τις εισφορές 6,7% για την κύρια σύνταξη, αλλά όχι την εισφορά 6,9% υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ).

Σαν “αντάλλαγμα” ο νόμος Κατρούγκαλου δίδει μια μικρή αύξηση των συντάξιμων αποδοχών όσων εργαζομένων έχουν παράλληλη ασφάλιση λόγω παράλληλης απασχόλησής τους σε δύο και πάνω εργοδότες (ή σε δύο τομείς απασχόλησης της ίδιας επιχείρησης).

Δύο βασικά ερωτήματα

Ερώτημα 1ο (το οποίο μάλλον θα απαντηθεί από την ίδια την πρακτική εφαρμογή του νόμου, αν δεν οριστεί συγκεκριμένα από μελλοντική εγκύκλιο) αποτελεί το αν ο εργοδότης θα αφαιρέσει το ποσοστό 13,3% από την αμοιβή την οποία δίδει στον εν λόγω εργαζόμενο ή θα καταβάλλει τη συγκεκριμένη εισφορά πέραν της αμοιβής την οποία δίδει.

Ερώτημα 2ο αποτελεί το αν ο εργαζόμενος με “μπλοκάκι” θα μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των εκπτώσεων έως 50% το οποίο ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου για τους ασφαλισμένους τού (υπό κατάργηση) Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Επαγγελματιών στο οποίο υπάγονται οι μηχανικοί, γιατροί και νομικοί με εισόδημα από 7.000 έως 58.000 ευρώ (για την περίοδο από 1/1/2017 έως και την 31/12/2020).

Ποιους αφορά ο επιμερισμός της εισφοράς 20% σε 6,7% για τον εργαζόμενο και 13,3% για τον εργοδότη

Συγκεκριμένα, ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει ότι:

* Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων:

– Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων τουΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται από 1/7/2016 σε 17%, από 1/1/2017 σε 15%, από 1/1/2018 σε 10% και από 1/1/2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1/7/2016 σε 3%, από 1/1/2017 σε 5%, από 1/1/2018 σε 10% και από 1/1/2009 και μετά σε 13,33%.

– Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

– ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιρειών ή εφόσον συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνεταιρισμών.

– τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή.

– τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.

– Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. Εφόσον υπάρχει εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, εφόσον υπάρχει.

– Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι περιοδικής παροχής”.

Τι γίνεται σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης-ασφάλισης

Το νέο Ασφαλιστικό προβλέπει ότι “ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυτοαπασχολούνται, δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ:

α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών,

β) ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης”.

Τι σύνταξη θα λάβουν όσοι είναι διπλοασφαλισμένοι

“Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου θα συνυπολογιστεί και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς”, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

capital.gr

RELATED ARTICLES