Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηTEE: Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies και νέες λειτουργίες

TEE: Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies και νέες λειτουργίες

 1. Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας/Άδειας Αναθεώρησης

Α.     Η Προέγκριση προηγείται:

–        Υποχρεωτικά σε Οικοδομικές Άδειες κατηγορίας 1 και 2, Εγκρίσεις εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών και Άδειες κατεδάφισης, καθώς και σε αναθεωρήσεις τους με μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης.

–        Προαιρετικά σε Οικοδομικές Άδειες κατηγορίας 3, καθώς και σε αναθεωρήσεις τους με μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης. Εναλλακτικά, προηγείται Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017.

–        Προαιρετικά σε Άδειες Αναθεώρησης χωρίς μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

–        Αντίστοιχα ισχύουν και για αναθεωρήσεις εντύπων αδειών δόμησης και κατεδάφισης.

Β.     Ο μηχανικός στην Προέγκριση επιλέγει τα εξής:

–        Κατηγορία αδείας στα Βασικά Στοιχεία της αίτησης.

–        Απαιτούμενα δικαιολογητικά (εγκρίσεις, μελέτες και λοιπά έγγραφα) που προβλέπονται για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας. Κατά τη δημιουργία της αίτησης, οι πλέον συνήθεις μελέτες είναι προεπιλεγμένες, με δυνατότητα αποεπιλογής τους.

–        Χρόνο ισχύος της Οικοδομικής Αδείας που αφορά η Προέγκριση.

Η αρμόδια ΥΔΟΜ, εκτός από τους προβλεπόμενους ελέγχους, επιβεβαιώνει την ορθότητα καθεμίας από τις παραπάνω επιλογές και εκδίδει την Προέγκριση.

Γ.      Οι περιπτώσεις αιτήσεων για Προέγκριση είναι οι εξής:

 • Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020) που αφορά Ο.Α. κατηγορίας 1, 2, 3 και Εγκρίσεις εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών.
 • Προέγκριση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020).
 • Προέγκριση για Αναθεώρηση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020) που αφορά αναθεωρήσεις εντύπων αδειών κατηγορίας 1, 2, 3 και εντύπων αδειών κατεδάφισης.
 • Προέγκριση για Αναθεώρηση Οικ. Αδείας (ν.4759/2020) που αφορά αναθεωρήσεις Οικ. Αδειών κατηγορίας 1, 2, 3 και Εγκρίσεων εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής οικ. αδείας.
 • Προέγκριση για Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020) σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής άδειας κατεδάφισης.

Δ.     Αναθεώρηση Προέγκρισης:

–        Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Προέγκριση με τις προγενέστερες διατάξεις και είναι επιθυμητό η Οικοδομική Άδεια να εκδοθεί με τις διατάξεις του ν. 4759/2020, απαιτείται Αναθεώρηση προέγκρισης Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020). Εναλλακτικά, η Οικοδομική Άδεια εκδίδεται με τις προγενέστερες διατάξεις.

–        Δυνατότητα αναθεώρησης Προέγκρισης λόγω προδήλου σφάλματος.

 1. Οικοδομική Άδεια

–        Ενιαία αίτηση για Οικοδομική Άδεια κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών. Διαφοροποίηση αίτησης για Άδεια κατεδάφισης.

–        Οικοδομικές Άδειες ανεξαρτήτως κατηγορίας, Εγκρίσεις εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών και Άδειες κατεδάφισης εκδίδονται αυτόματα, με υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.

–        Μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών από την ΥΔΟΜ σε όλες τις άδειες.

 1. Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών

–        Εφόσον απαιτούνται εγκρίσεις υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ για εργασίες σε προστατευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, επισυνάπτονται υποχρεωτικά στη γνωστοποίηση ηλεκτρονικών και εντύπων αδειών.

 1. Άδεια Αναθεώρησης

Α.     Άδειες Αναθεώρησης ΜΕ μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης:

–        Υποχρεωτική Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής οικ. Αδείας, ανάλογα με την κατηγορία της Άδειας Αναθεώρησης (βλ. παράγραφο 1Α).

–        Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μέσω Προέγκρισης Άδειας Αναθεώρησης.

–        Ενιαία αίτηση για άδεια αναθεώρησης κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών. Διαφοροποίηση αίτησης για αναθεώρηση Άδεια κατεδάφισης.

–        Ενιαία αίτηση για αναθεώρηση έντυπης αδείας κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και αναθεώρηση έντυπης άδειας κατεδάφισης.

–        Αυτόματη έκδοση με υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.

Β.     Άδειες Αναθεώρησης ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης:

–        Ενιαία αίτηση για άδεια αναθεώρησης κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών. Διαφοροποίηση αίτησης για Άδεια κατεδάφισης.

–        Ενιαία αίτηση για αναθεώρηση έντυπης αδείας ανεξαρτήτως κατηγορίας και έντυπης άδειας κατεδάφισης.

–        Δυνατότητα αναθεώρησης αδείας λόγω προδήλου σφάλματος.

–        Αυτόματη έκδοση με υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.

Γ.      Μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών:

 • Υποβάλλεται αυτόματα για όλες τις αναθεωρήσεις ηλεκτρονικών και έντυπων αδειών.
 • Σε περίπτωση παράτασης ισχύος χωρίς ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό, προκύπτει επιπλέον έλεγχος ορθότητας παράτασης.

 1. Ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας
 • Δυνατότητα υποβολής Εγκρίσεων στην Ενημέρωση Οικοδομικών Αδειών, Εγκρίσεων εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, Αδειών κατεδάφισης και εντύπων αδειών.

 1. Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

–        Δυνατότητα αναθεώρησης λόγω προδήλου σφάλματος και για αλλαγή επιβλέποντα.

–        Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ως μεταγενέστερη ενέργεια.

 1. Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών

–        Επιλογή επιμέρους περίπτωσης της παραγράφου 4 άρθρου 29 ν. 4495/2017

–        Υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα έκδοσης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών και τους όρους του Τμήματος Ελέγχου Δόμησης-Τοπικού Παρατηρητηρίου.

 1. Βεβαίωση άρθρου 30 ν. 4495/2017

–        Υποβολή βεβαίωσης αρμόδιου μηχανικού για την απαίτηση ή μη εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα για τις εργασίες του άρθρου 30 στην περιοχή του ακινήτου.

–        Δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων εγκρίσεων στη συγκεκριμένη αίτηση.

RELATED ARTICLES