Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαTEE – EKXA: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Κωδικός : EPAN_1)

TEE – EKXA: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Κωδικός : EPAN_1)

surv eng

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή μελών ΤΕΕ στη δημιουργία καταλόγου από τον οποίο θα προκύψουν μετά από κλήρωση οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων σε 3 περιοχές της χώρας» (Κωδικός: EPAN_1) που προκήρυξε η ΕΚΧΑ ΑΕ στις 26/4/2016.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προκήρυξε την 26.04.2016 ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων σε 3 περιοχές της χώρας» (Κωδικός: EPAN_1), με ημερομηνία διεξαγωγής την 20.06.2016. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45Α παρ. 11 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 156/Α’/9-7-2013) «… ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέρχεται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του Τ.Ε.Ε. από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του, και ο οποίος αποστέλλεται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε μετά από αίτημά της…».

Με την με Α.Π. : ΓΔ/794/22.01/1611185/27.4.2016 επιστολή της η Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. αιτήθηκε από το Τ.Ε.Ε. την κατάρτιση και την αποστολή του ανωτέρω καταλόγου με μέλη του Τ.Ε.Ε, σχετικής με το αντικείμενο ειδικότητας (Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού) και με εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών. Από τον κατάλογο αυτό θα κληρωθούν από την Ε.Κ.ΧΑ. ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού και ο αναπληρωτής αυτού. Παρακαλούμε εφόσον πληροίτε τα ανωτέρω κριτήρια να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως την Παρασκευή 27/5/2016 προκειμένου να συμπεριληφθείτε στον ανωτέρω κατάλογο. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας «ΕΘΝΙ- ΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» (ΕΚΧΑ), Λ. Μεσογείων 288, 15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Επισημαίνεται ότι: α) για τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να υφίσταται «σύγκρουση συμφερόντων» και για το σκοπό αυτό με την ανάληψη των καθηκόντων τους και αφού παραληφθούν οι προσφορές του διαγωνισμού και γίνουν γνωστοί οι συμμετέχοντες σε αυτόν, θα κληθούν να δηλώσουν υπεύθυνα ότι «δεν έχουν σχέση (συγγενική, ή οικονομική) με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί τέτοια σχέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, θα ζητήσουν οι ίδιοι την εξαίρεσή τους από τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως μέλη αυτής.» β) τα μέλη της Επιτροπής είναι υπόχρεα για την υποβολή «πόθεν έσχες» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γ) αμοιβή προβλέπεται μόνο για τους ιδιώτες-μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/15. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Η σχετική αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

 

tee.gr

RELATED ARTICLES