Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΤΕΕ: Νέος διαγωνισμός έως 78 εκατ. ευρώ για «έξυπνες διαβάσεις» και οδική...

ΤΕΕ: Νέος διαγωνισμός έως 78 εκατ. ευρώ για «έξυπνες διαβάσεις» και οδική ασφάλεια

Νέο διαγωνισμό, άνω των 78 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης 50%, ήτοι 26 εκατ.) προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία».

Φορέας χρηματοδότησης της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το ΤΕΕ να λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η/08/2023. Η αποσφράγιση θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν προκύψει κάποια παράταση στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου οι Δήμοι της χώρας, μπορούν να υποβάλουν αιτήματα υλοποίησης και κατασκευής πρότυπων – έξυπνων διαβάσεων έξω από τα σχολεία τους με στόχο την:

  • Μείωση των οδικών ατυχημάτων σε διαβάσεις πεζών έξω από τα σχολεία.
  • Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των οδών γύρω από τα σχολεία της χώρας.
  • Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία.
  • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στους χρήστες/μαθητές του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  • Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των μαθητών.
  • Μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων των ατυχημάτων και ειδικά σε μαθητές. Τα τροχαία ατυχήματα και η ελλιπής ασφάλεια του οδικού δικτύου επιφέρουν σοβαρότατες κοινωνικές συνέπειες. Επιπλέον, η αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα.
  • Βελτίωση Προσβασιμότητας. Η παρούσα πρόσκληση θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του επιπέδου προσβασιμότητας ανθρώπων με αναπηρία.

Αντικείμενο του εκάστοτε έργου θα αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και τις τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας) ώστε μια απλή διάβαση πεζών να αναβαθμιστεί σε πρότυπη/έξυπνη. Το έργο συνολικά αφορά την κατασκευή οκτακοσίων σαράντα τριών (843) προτύπων έξυπνων διαβάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού και κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και τις τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας ώστε μια απλή διάβαση πεζών έξω από ένα σχολείο να αναβαθμιστεί σε πρότυπη.

Τι περιλαμβάνουν οι 843 διαβάσεις

Συνολικά οι δράσεις θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αφής πεζών, νέου τύπου (1.686 τεμάχια), την προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινής συσκευής σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου (21.918 τεμάχια), την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου (843 τεμάχια), την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Π-21 LED (1.686 τεμάχια), την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων (843 τεμάχια), την κατασκευή διάβασης καλωδίων κάτω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων (20.232 μέτρα), την προετοιμασία επιφάνειας παλαιών ασφαλτικών για εργασίες διαγράμμισης (32.877 τ.μ.), τη διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό (32.877 τ.μ.), πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ., αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα πεζοδιάβασης, την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών (1.686 τεμάχια), υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας διάρκειας 8 μηνών (ο Ανάδοχος θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού για 24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος) κ.α.

Πώς αναλύεται το κόστος

Η δαπάνη για την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις, μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 4.6 – «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να χρηματοδοτηθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, καθ’ όλη τη διάρκειά της, ανέρχεται στο ποσό των 41.999.788,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 52.079.738,11€).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ως δικαίωμα προαίρεσης τη δυνατότητα με μονομερή δήλωσή της κατά την απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να τροποποιήσει μονομερώς τον προϋπολογισμό της συμφωνίας-πλαίσιο με αύξηση του φυσικού αντικειμένου, υπό τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο και κατά τη διάρκεια αυτής, κατά ποσοστό έως το 50% της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Κατόπιν αυτών, η αξία του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ανέλθει έως του ποσού των 20.999.894,40€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 26.039.869,06€). Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, καθ’ όλη τη διάρκειά της, ανέρχεται στο ποσό των 62.999.683,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 78.119.607,17€). Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα τους είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή της.

insider.gr

RELATED ARTICLES