TEE/TΔΜ: Υπόμνημα για τα προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης της περιοχής

174

  

Υπόμνημα προς τη Γενική Γραμματέα ΑποκεντTEE.TDMρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα τα προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης της περιοχής.

Αναλυτικά, το Υπόμνημα αναφέρει:

“Αξιότιμη Κυρία Γενική Γραμματέα,

το  Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή το αίτημα συν. μηχανικών της Υπηρεσίας Δόμησης ( Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Κοζάνης και αφού έλαβε επιτόπια γνώση των λειτουργικών προβλημάτων της υπηρεσίας αυτής, τα οποία εντάθηκαν μετά της εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Αυτοδιοικητικής Κινητικότητας του Ν. 4278/2014, συζήτησε το πρόβλημα γενικότερα των Υ.ΔΟΜ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την 20η συνεδρίαση της Διοικούσας του Τμήματος στις 9/10/2014 και ακολούθως συγκάλεσε σύσκεψη με του Διευθυντές των Διευθύνσεων Πολεοδομίας – Υ.ΔΟΜ. Δυτικής Μακεδονίας στις 30/10/2014 στα γραφεία του Τμήματός μας. Παράλληλα εστάλη και σχετική επιστολή για συνάντηση εργασίας με ανταπόκρισή από μέρους σας με την σημερινή διαδικασία, για την οποία και σας ευχαριστούμε.

Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης :

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010, οι νέοι Δήμοι του προγράμματος Καλλικράτης ήταν υποχρεωμένοι αρχικά έως τις 31/12/2010 και μετέπειτα έως τις 31/12/2012 με παράταση που δόθηκε, να συγκροτήσουν υπηρεσιακές μονάδες με διάφορα αντικείμενα, ένα εκ των οποίων ήταν αυτό του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης.

Ο νομοθέτης προέβλεψε με το άρθρο 257 του παραπάνω Νόμου μετάταξη προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στους Δήμους της έδρας του Νομού. Όμως αρκετά μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων  αυτών : είτε έχει συνταξιοδοτηθεί, χάνοντας έτσι ένα έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, είτε έχει μετακινηθεί εσωτερικά σε άλλες Διευθύνσεις ή έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων, είτε έχει μπει στη διαδικασία Εθελοντικής Αυτοδιοικητικής Κινητικότητας και έχει μεταταγεί σε υπηρεσίες άλλων Δήμων, Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχει απομείνει ελάχιστος αριθμός προσωπικού, συγκριτικά με αυτόν που προϋπήρχε και προβλέπεται μέσα από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ. ) των Δήμων, με συνέπεια οι υπηρεσίες αυτές να υπολειτουργούν παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων  που τις στελεχώνουν.

Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια με την ψήφιση και εφαρμογή των Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4030/2011, ΝΟΚ Ν. 4067/2012, Ν. 4178/2014, έχει αλλάξει εξ’ ολοκλήρου η πολεοδομική  νομοθεσία, με αποτέλεσμα : την ενίσχυση της πολυνομίας, των διοικητικών διαδικασιών, της ερμηνείας των νόμων, σε αντίθεση με τη βασική στόχευση που έθεταν οι παραπάνω νόμοι, της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Επίσης πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας, έθεσε στενούς χρονικούς περιορισμούς διεκπεραίωσης των αιτημάτων, με αποτέλεσμα λόγω της υποστελέχωσης, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών να είναι μόνιμα : έκθετοι σε  διώξεις, υπόλογοι στο ΥΠ.ΕΣ., στο ΣΕΕΔΔ, στο Συνήγορο του Πολίτη και φυσικά να δέχονται αρκετές οχλήσεις – παράπονα από πολίτες και συν. μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες.

Η μη σύσταση Υ.ΔΟΜ. σ’ όλους τους Δήμους των Π.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας, τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, ‘’εξαναγκάζει’’ ακόμη και σήμερα στην υποχρεωτική διοικητική κάλυψη όλων των υπολοίπων Δήμων (εκτός των Δήμων Εορδαίας και Βοϊου) από τις Υ.ΔΟΜ. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, προκαλώντας μ’ αυτό μεγάλο φόρτο εργασίας στους υπαλλήλους τους, καθώς και εξαντλητικές μετακινήσεις των πολιτών και των μελετητών στην έδρα της Π.Ε, αντί της έδρας των Δήμων στον οποίο υπάγονται διοικητικά.

Προβλήματα δημιουργούνται ακόμη από το γεγονός ότι ορισμένες Υ.ΔΟΜ. στεγάζονται σε κτίρια εκτός της έδρας του Δήμου, με αρχεία να φυλάσσονται στα κτίρια των Διοικητηρίων των Π.Ε. ή να βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικά σημεία ενός κτιρίου. Απ’ αυτό προκύπτει η δύσκολη διαχείριση των τεράστιων αρχείων, η μόνιμη απαίτηση σε γραμματειακή υποστήριξη, η παρουσία οδηγού και οχήματος, ακόμη και για την απλή χορήγηση ενός αντιγράφου σχεδίου ή εγγράφου ενός φακέλου.

Θεωρώντας ότι η θεσμική παρέμβασή σας, για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με:

  • Την δραματική υποστελέχωση των Υ.ΔΟΜ. σε στελεχιακό δυναμικό
  • Τη μη σύσταση Υ.ΔΟΜ. σ’ όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως προβλέπει ο Ν. 3852/2010
  • Το τεράστιο αντικείμενο αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ., ενόψει μάλιστα και της εφαρμογής της ηλεκτρονικής έκδοσης των οικοδομικών αδειών από αρχές του 2015 και της ηλεκτρονικής  ταυτότητας – καταγραφής όλων των κτιρίων αυθαιρέτων και νομίμων τα επόμενα χρόνια
  • Την κατάρτιση – επιμόρφωση του προσωπικού που απαιτείται σε θέματα νομοθεσίας
  • Την τακτική του νομική κάλυψη προσωπικού, καθώς η πολεοδομική νομοθεσία χρήζει καθημερινής ερμηνείας

θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό προώθησης – επίλυσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, όσο και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο συναρμόδιων Υπουργείων και Κυβέρνησης, με συνέπεια την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών όπως και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Δημήτριος Μαυροματίδης”