Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΤέσσερις προσλήψεις στη ΡΑΕ

Τέσσερις προσλήψεις στη ΡΑΕ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

  • – Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανικού. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • – Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή αντίστοιχου. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • – Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο. H προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • – Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανικού ή ΑΤΕΙ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή αντίστοιχου τμήματος, με ειδίκευση Ενεργειακού Μηχανολόγου. Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της ενέργειας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ΑΡΙΣΤΑ την Ελληνική Γλώσσα και τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ (C2) την Αγγλική. Να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Επίσης, πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Υποψηφιότητες με βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και ευκρινή αντίγραφα των πτυχίων που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψηφίου, υποβάλλονται με συστημένη επιστολή ή από εταιρία ταχυμεταφορών, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 ως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015  προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Πειραιώς 132, Αθήνα 118 54. Για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές) έχουν χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Πληροφορίες κα Βουρούκου Χριστίνα στο 210 3727 467.

Η αξιολόγησή των αιτήσεων θα γίνει με κριτήρια το βαθμό πτυχίου, του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, την προσωπική συνέντευξη και, τέλος, θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια (χρονικό διάστημα ανεργίας, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, ΑμεΑ κλπ).

Όλες οι αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων, θα θεωρηθούν δε εμπιστευτικές. Η Αρχή μπορεί να ζητά από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από ΝΠΔΔ την επαλήθευση της γνησιότητας των στοιχείων που υποβάλλονται. Ως αίτηση θεωρείται το συνοδευτικό κείμενο του βιογραφικού που υποβάλλεται και πρέπει να φέρει σήμανση για το γνήσιο της υπογραφής.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΕ.

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας των Αθηνών.

Πηγή: energypress.gr

RELATED ARTICLES