Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΘέσεις μηχανικών στη ΔΕΗ Αθήνας

Θέσεις μηχανικών στη ΔΕΗ Αθήνας

engineering

 

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΗ Α.Ε./∆ΥΠΠ, Χαλκοκονδύλη 22, Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στον Υποτοµέα ∆ιοικητικού Οικονοµικού 2 ος όροφος, γραφείο 204, υπόψη κυρίας Κουµπαρούλη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2105292698). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/Υ
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης
Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΗ

Υποβολή Αιτήσεων  από 03.06.2016 έως και 13.06.2016

 

e-dimosio.gr

RELATED ARTICLES