Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΤι Προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο για ΑΔΜΗΕ,δημοπρασίες ΝΟΜΕ και μεταβατικά ΑΔΙ

Τι Προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο για ΑΔΜΗΕ,δημοπρασίες ΝΟΜΕ και μεταβατικά ΑΔΙ

ΗΛΕνέργεια

Οι ρυθμίσεις για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ και τον μεταβατικό μηχανισμό ευελιξίας (δηλαδή τα προσωρινά Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Κυριακή.

Σημειώνεται επίσης ότι απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, για λόγους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της ΕΕ. Για τις υπόλοιπες χρήσεις, εκτός οικιακής κατανάλωσης, θεσπίζεται κλιμακωτός συντελεστής ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.
Επίσης, με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου καταργούνται οι νόμοι για τη «μικρή ΔΕΗ» και την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ.

Αναλυτικά:
Δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Τα άρθρα 133 – 141 του πολυνομοσχεδίου, αφορούν στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την ισότιμη πρόσβαση Επιλέξιμων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Στις δημοπρασίες θα περιλαμβάνεται μίγμα της λγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, ενώ δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι βιομηχανικοί καταναλωτές. Η πρώτη δημοπρασία θα γίνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η φυσική παράδοση των προϊόντων θα λάβει χώρα εντός του τέταρτου τριμήνου.
Ειδικότερα, θεσπίζεται μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ, δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης, προς τους Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά μεριδίων στο συνολικό όγκο της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το προηγούμενο έτος, με σημείο αναφοράς το μερίδιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά το μήνα Αύγουστο 2015, το οποίο ανερχόταν σε ποσοστό 95,24%:

(α) Για το έτος 2016: Ποσοστό 8%,

(β) Για το έτος 2017: Ποσοστό 12%,

(γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό 13%,

(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό 13%.

Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπερβαίνει κατά δυο (2) ποσοστιαίες μονάδες τον στόχο απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από την διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ, με απόφασή της θα προβεί στη μείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, με ισοδύναμη απομείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων του εξαμήνου αυτού.

Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπολείπεται κατά δυο (2) ποσοστιαίες μονάδες του στόχου απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από την διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ θα προβεί στην αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, με ισοδύναμη αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων του εξαμήνου αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων έχουν οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ») και στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.

Η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ»), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως αγοραστές στις ανωτέρω δημοπρασίες.

Η πρώτη δημοπρασία θα έχει διεξαχθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και η φυσική παράδοση των προϊόντων θα λάβει χώρα εντός του τέταρτου τριμήνου του 2016.

Η μεθοδολογία προσδιορισμού της κατώτατης τιμής λαμβάνει υπ’ όψιν τα μεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. και καθορίζει την αναλογία του μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

ΑΔΜΗΕ

Τα άρθρα 142 -149 του πολυνομοσχεδίου αφορούν στη διαδικασία για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ.

Προβλέπεται, με δαπάνη της ΔΕΗ, η μεταβίβαση του 51% σε εταιρεία συμμετοχών, η οποία θα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά (Χρηματιστήριο) και στην οποία αρχικώς μοναδικός μέτοχος θα είναι η ΔΕΗ και μετά οι μέτοχοι της (Δημόσιο με 51%).

Ποσοστό τουλάχιστον 20% και ως 24% το ανώτερο, θα διατεθεί σε στρατηγικό επενδυτή. Η αποζημίωση προς την ΔΕΗ θα γίνει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του ΑΔΜΗΕ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο με το ποσό που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

Επίσης, θα γίνει συμψηφισμός χρηματικών οφειλών της ΔΕΗ ΑΕ προς τον ΑΔΜΗΕ, εξαιρουμένων των οφειλών από τις συναλλαγές στην αγορά ενέργειας.

Μέχρι τέλος Ιουνίου θα εγκριθεί από την ΔΕΗ η πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε στρατηγικό επενδυτή. Εντός ενός μήνα από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, η ΔΕΗ ΑΕ θα ολοκληρώσει την κατάρτιση της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης (διαγωνισμού).

Εντός πέντε μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, θα έχει δημοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει αναδειχθεί ο προτιμητέος στρατηγικός επενδυτής.

Αναλυτικά:

Η άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν δύναται να υπολείπεται του 51%.

Η διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω:

α) της μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία συμμετοχών (HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συμμετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και της οποίας μοναδικός μέτοχος αρχικώς θα είναι η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι μέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ,

β) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και

γ) της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

Το σχέδιο διαχωρισμού προβλέπει ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ εγκρίνει: αα) την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της, ββ) τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο με το ποσό που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της και γγ) την καταβολή στη μέτοχό της ΔΕΗ ΑΕ του ποσού που θα αποδεσμευθεί από την ως άνω μείωση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προβαίνει σε συμψηφισμό χρηματικών οφειλών της ΔΕΗ ΑΕ προς αυτήν, εξαιρουμένων των οφειλών από τις συναλλαγές στην αγορά ενέργειας.

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145, ββ) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144 και γγ) τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ ΑΕ με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ ΑΕ, την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Με την ολοκλήρωση της σύστασής της, η Εταιρεία Συμμετοχών προβαίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που προβλέπεται στην περίπτωση β’. Προς υλοποίηση της απόφασης της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου, η ΔΕΗ ΑΕ εισφέρει σε είδος στην Εταιρεία Συμμετοχών μετοχές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Στη συνέχεια, διενεργείται με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός της περίπτωσης β’ και αναδεικνύεται ο στρατηγικός επενδυτής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την εις είδος διανομή στους μετόχους αυτής και ββ) τη μεταβίβαση, συνεπεία της ως άνω εις είδος διανομής, στους υφιστάμενους μετόχους της των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συμμετοχών κατά το χρονικό αυτό σημείο και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ. Η παρούσα μεταβίβαση δεν συνιστά δημόσια προσφορά για τους σκοπούς του ν. 3401/2005 (Α’ 257) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύνταξη έγκριση και δημοσίευση οιουδήποτε ενημερωτικού δελτίου ή άλλου ισοδύναμου εντύπου.

Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει αα) στην πώληση και μεταβίβαση, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής προκειμένου να περιέλθουν στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ και (ββ) στην πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής στον στρατηγικό επενδυτή.

Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει και ψηφίζει στις ως άνω γενικές συνελεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ υπό την ιδιότητά του ως μετόχου. Οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΗ ΑΕ, της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες λαμβάνονται προς το σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών.

Η ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή, στον οποίο θα μεταβιβαστούν μετοχές έκδοσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ανώτατο καταληκτικό ποσοστό 24% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να είναι είτε (α) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) (Διαχειριστής Συστήματος) είτε (β) κοινοπραξία στην οποία θα συμμετέχει Διαχειριστής Συστήματος, όπως αναφέρεται στην περίπτωση α.

Ο διαγωνισμός διενεργείται εντός των καθοριζόμενων ως ακολούθως χρονικών ορίων, τα οποία δύνανται να παρατείνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών:

Εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, η ΔΕΗ ΑΕ θα ολοκληρώσει την κατάρτιση της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης του επόμενου εδαφίου και θα έχει προσδιορίσει και αιτηθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα απαραίτητα νομικά, τεχνικά και οικονομικά έγγραφα για την παροχή προς τους υποψήφιους επενδυτές των αναγκαίων πληροφοριών για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Εντός πέντε (5) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, θα έχει δημοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει αναδειχθεί ο προτιμητέος στρατηγικός επενδυτής.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισμού, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη ΔΕΗ ΑΕ στους μετόχους αυτής των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συμμετοχών που προβλέπεται στη περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Εταιρεία Συμμετοχών αιτείται αμελλητί την εισαγωγή της στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ελεύθερα κεφαλαιοποιήσιμα αποθεματικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θεωρούνται: α) το αποθεματικό που προέκυψε από την υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων που δημιουργήθηκαν από τη ΔΕΗ ΑΕ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2941/2001 (Α’ 201) (και μεταφέρθηκε στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και β) ο λογαριασμός «κέρδη εις νέον».
Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας
Τα άρθρα 150 και 151 αφορούν τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας. Η διάρκεια του μηχανισμού είναι ως 12 μήνες. Το ύψος του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος για την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται σε 45 €/kW (ή 45.000 ευρώ ανά MW) διαθέσιμης ισχύος για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και με ανώτατο όριο καταβολής τα 15 εκατομμύρια ευρώ ανά μονάδα παραγωγής. Το μέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισμού ορίζεται σε 225 εκατομμύρια ευρώ
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τίθεται σε εφαρμογή από 1.5.2016. Η διάρκεια του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά μέγιστο, σε δώδεκα (12) μήνες, ή, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέχρι την εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ή και ευελιξίας του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Ως «Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας» νοείται η καταβολή στις επιλεγείσες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανταλλάγματος για τη διαθεσιμότητά τους προς παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας» στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ως «υπηρεσία ευελιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της κατανεμόμενης ισχύος της μονάδας, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή. Στην εν λόγω έννοια συμπεριλαμβάνεται η ικανότητα της μονάδας ώστε, εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, να ακολουθεί από θερμή κατάσταση ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας, με ανταπόκριση μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το οποίο αντιστοιχεί σε μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της εξόδου της τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας», καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.
Ως «αποζημίωση για την υπηρεσία ευελιξίας» νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς. Το ύψος του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος για την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται σε σαράντα-πέντε (45) €/kW διαθέσιμης ισχύος για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και με ανώτατο όριο καταβολής τα δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ ανά μονάδα παραγωγής. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.
Το μέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισμού ορίζεται σε διακόσια είκοσι-πέντε (225) εκατομμύρια ευρώ. Το ανωτέρω κόστος επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.
Το ύψος της αποζημίωσης που δύνανται καταρχήν να λαμβάνουν οι Επιλεγέντες Παραγωγοί υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία με την πραγματική διαθεσιμότητα της μονάδας, όπως αυτή μετράται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύεται το αργότερο τρεις μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των επιλέξιμων παραγωγών για τη συμμετοχή τους στον Μηχανισμό. Για τον υπολογισμό του συντελεστή διαθεσιμότητας των θερμικών μονάδων που εντάσσονται στον Μηχανισμό χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία τριών (3) ετών, ενώ για τις κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες στοιχεία έτους χαμηλής υδραυλικότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος.
Για τις ανάγκες του παρόντος Μηχανισμού ως έτος νοείται το «Έτος Αξιοπιστίας» ως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
Το τελικώς καταβαλλόμενο ανά Παραγωγό ποσό αποζημίωσης εκκαθαρίζεται, με τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τον «τελικό συντελεστή διαθεσιμότητας» των μονάδων, που υπολογίζεται απολογιστικά από τον Διαχειριστή βάσει των συλλεγέντων στοιχείων για την πραγματική διαθεσιμότητα εκάστης μονάδας, κατά τον χρόνο εφαρμογής του Μηχανισμού.
Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.
Ο τελικός συντελεστής διαθεσιμότητας των θερμικών μονάδων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα καυσίμου. Ο συντελεστής διαθεσιμότητας των κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων EFORπροσαρμόζεται ώστε να αντανακλά το ποσοστό της υδροηλεκτρικής παραγωγής που είναι τεχνικά ικανή να παράσχει οποτεδήποτε την υπηρεσία ευελιξίας, ακόμη και υπό συνθήκες έτους χαμηλής υδραυλικότητας.
energia.gr
RELATED ARTICLES