Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΤο Ύψος των Εγγυητικών που θα Ισχύσουν για τις ΑΠΕ Από 1ης...

Το Ύψος των Εγγυητικών που θα Ισχύσουν για τις ΑΠΕ Από 1ης Ιανουαρίου Όρισαν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

APEΜε κοινή τους ανακοίνωση, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ ορίζουν το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα πρέπει να καταθέσει κάθε μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από την 1η Ιανουαρίου, όπως προβλέπει ο ν.4152/2013. Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής οι σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος. (Δεν εφαρμόζεται η εξαίρεση σε περίπτωση κτιρίου που έχει κατασκευαστεί με σκοπό τη στέγαση εξοπλισμού του σταθμού ΑΠΕ ή που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό).

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση (εδώ το πλήρες κείμενο) αναφέρει ότι:

Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4152/2013 ως αυτός ισχύει, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με την εγγυοδοσία για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που τίθενται σε ισχύ από 01.01.2015, οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Α. Αιτήματα με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που έχει εκδοθεί πριν την 01.01.2015, χωρίς Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.

1. Η υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπόκεινται σε αδειοδότηση ή απαλλάσσονται από αυτή, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και είναι σε ισχύ, αλλά δεν υπάρχει Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ (Η Σύμβαση Σύνδεσης τίθεται σε ισχύ με την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης).

2. Η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή ο οποίος διαχειρίζεται την εν λόγω Προσφορά Σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013. Εάν δεν υποβληθεί η εγγυητική επιστολή εντός διαστήματος ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης, ήτοι έως 31.01.2015, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Β. Αιτήματα με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που θα εκδοθούν μετά την 01.01.2015

Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπόκεινται σε αδειοδότηση ή απαλλάσσονται από αυτή, οι οποίες θα εκδοθούν μετά την 01.01.2015, η εγγυητική επιστολή θα συνυποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή ταυτόχρονα με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της. Η μη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός της ως άνω προθεσμίας των δύο μηνών από την έκδοσή της συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη αυτής.

Γ. Το ύψος και ο τύπος των εγγυητικών επιστολών

1. Αιτήματα με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που θα εκδοθούν μετά την 1.01.2015

Το ύψος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ (ΜW) ως ακολούθως:

– 60.000 € για το τμήμα ισχύος έως 1 ΜW μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1ΜW
– 30.000 € για το τμήμα ισχύος από 1 ΜW έως και 10 ΜW
– 20.000 € για το τμήμα ισχύος από 10 ΜW έως και 100 ΜW
– 10.000 € για το τμήμα ισχύος πάνω από 100 ΜW

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.

2. Αιτήματα για τα οποία έχει εκδοθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν την 01.01.2015

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής σε αυτές τις περιπτώσεις ισούται με το ήμισυ της προβλεπομένης στην προηγούμενη περίπτωση και μειώνεται με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.

3. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το ν. 4152/2013 σχετικής Υπουργικής Απόφασης σε ότι αφορά τον τύπο της εγγυητικής επιστολής, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β’ 1901/2010.

 

Πηγή: www.energia.gr

RELATED ARTICLES