Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΤροποποιήθηκε η Πρόσκληση του Προγράμματος ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ μικρών &...

Τροποποιήθηκε η Πρόσκληση του Προγράμματος ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

C

Με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τροποποιήθηκε η Απόφαση με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό ΚΕ04) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014– 2020.

Αναλυτικά η Τροποποίηση αφορά τα παρακάτω βασικά σημεία:

1. Την προσθήκη στην απόφαση συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα το σημείο 8 της Απόφασης με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 τροποποιείται ως εξής: «Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016 και ώρα 17:00».

2. Την προσθήκη περιορισμού ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.

3. Της προσθήκης της υποχρέωσης διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης ανεξάρτητα από την επιδότηση προσωπικού.

4. Την προσθήκη της επιλέξιμης δαπάνης “Δαπάνες προετοιμασίας επιχείρησης για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και δαπάνες διαδικασίας εισαγωγής” στην Ενότητα «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές».

5. Την προσθήκη των εξής επιλέξιμων ΚΑΔ: 20.41, 30.1, 30.11, 30.12, 33.1, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.19, 33.20, 75.00 (και οι τριτοβάθμιοι τους), 26.80.99, 52.22.11.06, 52.22.19.03.

6. Την τροποποίηση της υποχρέωσης από 8 σε 6 τουλάχιστον έτη από την ημέρα έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου της διάρκειας του μισθωτήριου συμβολαίου ή της σύστασης επικαρπίας ή της παραχώρησης χρήσης στη περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις του επενδυτικού σχεδίου υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Όπως και τη διόρθωση κάποιων σημείων που είχαν τεθεί εκ παραδρομής.

 

Πηγή:epixeiro.gr

RELATED ARTICLES