Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΞεκινά μάχη για την αυθαίρετη δόμηση

Ξεκινά μάχη για την αυθαίρετη δόμηση

Ο κατασταλτικός έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης, σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις παράκτιες και τουριστικές περιοχές, είναι από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ενώ δόθηκαν οι ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Γι’ αυτό, με απόφασή του, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ευθύμιος Μπακογιάννης, προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση και ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου του κατασταλτικού ελέγχου για την αυθαίρετη δόμηση.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της έως 31 Σεπτεμβρίου 2023 και να το γνωστοποιήσει στους: υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, υπουργό Οικονομικών, υπουργό Εσωτερικών, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για θέματα Πολεοδομίας, και γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ομάδα εργασίας

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν νομικοί και τεχνικοί από το ΥΠΕΝ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την Προεδρία της Κυβέρνησης, με εντολή να επιτελέσουν συγκεκριμένο έργο σε τρεις άξονες, οι οποίοι είναι:

-Συγκέντρωση και ενοποίηση των εφαρμοστέων κανόνων για τον κατασταλτικό έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης

-Επικαιροποίηση της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κατασταλτικών μέτρων με στόχο την απλοποίηση και επίσπευση αυτής

-Ρητός καθορισμός αρμόδιων οργάνων και διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ αυτών.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα έπειτα από πρόσκληση του συντονιστή.

Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται επίσης να παρίστανται, έπειτα από πρόσκληση του συντονιστή, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλων υπουργείων και στελέχη φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων.

Τα νέα μέτρα

Σύμφωνα με το ecopress, η Πολιτεία για να βάλει ένα φραγμό στη συνεχιζόμενη αυθαιρεσία και για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και περιορισμός της διαφθοράς, ενεργοποιεί δύο εργαλεία:

-Πρώτον, την άμεση δημιουργία δορυφορικών εικόνων που θα αποτυπώνουν όλο το δομημένο χώρο της χώρας το 2011 και

-Δεύτερον, την καταγραφή των αυθαιρέτων από ελεγκτές δόμησης, που είναι μηχανικοί οι οποίοι ορίζονται ύστερα από κλήρωση.

Όπως προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο, όταν ένα πρόστιμο κατακυρωθεί, το αυθαίρετο θα πρέπει να κατεδαφιστεί εντός ενάμιση μήνα. Παράλληλα, εάν αφορά επιχείρηση, θα αναστέλλεται και η άδεια λειτουργίας.

Μετά τα πορίσματα -εκθέσεις αυτοψίας που θα πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια, θα παρέχεται η δυνατότητα άσκησης από τους ενδιαφερομένους ενδικοφανούς προσφυγής στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) εντός 10 ημερών, αντί για 30 που προβλεπόταν, κατά του πορίσματος, με την καταβολή παράβολου αξίας 1.000 ευρώ στο Πράσινο Ταμείο. Αν απορριφθεί η προσφυγή ή μετά την 10ήμερη προθεσμία δεν έχει υποβληθεί προσφυγή, η πράξη διαπίστωσης αυθαιρέτου καθίσταται οριστική και κρίνεται κατεδαφιστέα.

Εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει εντός δεκαημέρου από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας σε ακίνητο σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, θα επιβάλλεται το 20% του προστίμου ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενημερώσει την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ότι θα προβεί αυτοβούλως σε κατεδάφιση και αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός δέκα ημερών (το άρθρο 94 του ν.4495/2017 έδινε περιθώριο 30 ημερών) από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης θα εφαρμόζεται διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων προστίμων και αναστολής των αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων.

Παραμένει η διάταξη που ίσχυε από το 2017 η οποία ορίζει ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί να προχωρήσει η κατεδάφιση, λόγω άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να εκτελέσουν τις σχετικές συμβάσεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με το βάρος της παράβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος κατεδάφισης και αποκατάστασης της περιοχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη, είτε την πραγματοποιήσει ο ίδιος είτε όχι.

Για όσες περιπτώσεις έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία μικτού κλιμακίου ελέγχου κατά την ώρα που κατασκευάζονταν τα αυθαίρετα (δηλαδή επ’ αυτοφώρω), αλλά έως σήμερα δεν έχει συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, αυτό θα συντάσσεται εντός τριών ημερών.

tharrosnews.gr

RELATED ARTICLES