Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΖημιές 90 εκατ. ευρώ για την Attica bank το 2014

Ζημιές 90 εκατ. ευρώ για την Attica bank το 2014

atticabank-logoΠρο φόρων ζημία 90 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 153,3 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 2013 εμφάνισε ο Ομιλος της Attica bank για τη χρήση 2014 ενώ το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 112,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

Τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους και προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,4 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 42,2 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική χρήση, κάτι το οποίο αντανακλά την αντιστροφή της τάσης και πιστοποιεί την οργανική κερδοφορία του Ομίλου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, μετά την προσμέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαμορφώθηκαν σε ζημία 54,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 79,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 355 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2014 σε 27,9%.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκριτικό έτος, κυρίως λόγω των εκροών κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε υπόλοιπο των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 3,2 δισ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 έναντι 3,3 δισ. ευρώ τη συγκριτική χρήση παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,3%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) διαμορφώθηκαν σε 9,7% και 7,1% αντίστοιχα, αρκετά υψηλότερα από τα όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι “η Attica Bank, βρίσκεται σε προχωρημένη διαδικασία για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε το Α’ τρίμηνο του 2014.

Ήδη η Τράπεζα με την από 10/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προγραμματίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 433,4 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται στους προσεχείς μήνες παράλληλα με την ομαλοποίηση των συνθηκών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και την προσδοκώμενη αύξηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Ο βασικός μέτοχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή του να συμμετάσχει στην αύξηση διατηρώντας το ποσοστό του. Με δεδομένη τη σταδιακή βελτίωση των εσόδων του Ομίλου, την επιτάχυνση της ενεργητικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου-στην οποία επικεντρώνεται ήδη η Τράπεζα με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, την περαιτέρω αναβάθμιση των οργανωτικών δομών, και σε συνδυασμό με τoν αυξανόμενο ρυθμό περιορισμού του λειτουργικού κόστους, οι προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου και την εν τέλει επιστροφή στην κερδοφορία προδιαγράφονται ευνοϊκές. Η όσο το δυνατόν συντομότερη επιστροφή στην κερδοφορία, αποτελεί για τον Όμιλο απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της αυτονομίας του”.

 

Πηγή:express.gr

RELATED ARTICLES